ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR HET BUREAU VAN DE KRING
 

De lezingencyclus, het klinisch seminarie, de ateliers lacaniaanse kliniek, de klinische conversatie, ‘Nouages/Verknopingen’ (het seminarie dat het werk binnen verschillende verenigingen van de NLS verknoopt): het werk van de Kring zal volledig in het teken van het volgende NLS-congres staan. Ook dit jaar werken we toe naar het congres van de NLS dat in Dublin op 11 en 12 mei 2024 zal plaatsvinden.

Het volgende NLS-congres kreeg de titel: Kliniek van de blik. Meteen een uitnodiging om ons te verdiepen in dit boeiende thema dat de praktijk, ethiek en politiek van de psychoanalyse aanbelangt.

Conversatie met Gil Caroz rond zijn boek ‘De obsessioneel en zijn ontwaken’

Wij zijn zeer verheugd dat Gil Caroz de uitnodiging aanvaardt om met ons in gesprek te gaan over zijn lessenreeks ‘De obsessioneel en zijn ontwaken’, die vorig werkjaar door de Kring naar het Nederlands vertaald werd en in boekvorm uitgegeven.

In dit boek gaat Caroz de uitdaging aan om de klinische structuur van de obsessionele neurose op een heldere manier te ontleden. We nodigen alle deelnemers uit om het boek op voorhand te lezen en de conversatie mee vorm te geven. Bestel uw exemplaar van het boek via de website van de Kring: www.kring-nls.org

 

donderdag 12 oktober 2023 20u tot 22u > Gil Caroz

Analyticus met praktijk (AME) in Brussel, lid van de NLS,  de ECF en de WAP.

 

Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent

Kostprijs: 10€ / 5€ studenten -26j, vrije toegang voor leden

De conversatie zal plaatsvinden in het Frans.

 
Lezingencyclus & Klinisch Seminarie

In onze lezingencyclus en het daaraan gekoppelde klinisch seminarie, onderzoeken we hoe de blik zich vandaag toont in de kliniek en in de samenleving onder de noemer ‘Kliniek van de blik’.

We nodigen drie sprekers uit die een lezing brengen van deze problematiek. Na de lezing volgt een klinisch seminarie, waarin we samen met de gastspreker een gevallenstudie bestuderen.

 

zaterdag 25 november 2023 14u30 tot 18u >Patrick Monribot

Analyticus met Praktijk (AP) in Bordeaux, lid van de NLS, de ECF  en de WAP.

Voertaal Frans.

 

zaterdag 27 januari 2024 14u30 tot 18u > Neus Carbonell

Analytica met Praktijk (AP) in Barcelona, lid van de ELP, de NLS en de WAP.

Voertaal Engels.

 

zaterdag 1 juni  2024 15u tot 17u30u > Clotilde Leguil

Analytica met Praktijk (AP) in Parijs, lid van de ECF en de WAP.

Voertaal Frans.

 

De lezingen vinden plaats in het Frans of in het Engels. Ze gaan door van 14u30 tot 16u30, het klinische luik gaat door in het Frans/Engels van 17u tot 18u. Niet-leden die bij het klinische luik aanwezig wensen te zijn, dienen toestemming te vragen aan de voorzitter van de Kring omwille van de vertrouwelijkheid van het gepresenteerde materiaal.

De namiddag met Clotilde Leguil zal handelen over het thema ‘Toxiciteit in de cultuur’, gaat uitzonderlijk van start om 15u en zal niet gevolgd worden door een klinisch seminarie

 

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent

Locatie lezing Patrick Monribot: De Abt, Lange Kruisstraat 4, 9000 Gent

Kostprijs: 12€ / 6€ studenten -26j, vrije toegang voor leden

 

Atelier lacaniaanse kliniek

Het bureau vroeg vier leden van de Kring om als plus-un een Atelier lacaniaanse kliniek vorm te geven. Dit jaar zullen vier thema’s aan bod komen: ‘Verslaving: bevrijd van verbod, slaaf van genot?’, ‘Hedendaagse kwesties van de seksualiteit’, 'Schaamte en de blik in de hedendaagse kliniek, maatschappij en kunsten’ en ‘De blik in de kunst’. Het tekstmateriaal dat we als uitgangspunt voor het atelier nemen, zal nog via de nieuwsbrief worden aangekondigd. De geïnteresseerde deelnemers kunnen zich zo in het thema verdiepen en bijdragen tot de discussie.

 

Tijdstip: vier donderdagavonden, van 20u tot 22u.

-        23 november 2023: ‘Verslaving: bevrijd van verbod, slaaf van genot?’

-        8 februari 2024: ‘Hedendaagse kwesties van de seksualiteit’

-        14 maart 2024: ‘Schaamte en de blik in de hedendaagse kliniek, maatschappij en kunsten’

-        23 mei 2024: ‘De blik in de kunst’

 

Locatie atelier ‘Verslaving: bevrijd van verbod, slaaf van genot?’: De Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

Locatie andere ateliers: Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent

Kostprijs: 10€ / 5€ studenten -26j, vrije toegang voor leden

Studiedag “James Ensor”

Ter gelegenheid van het Ensorjaar organiseert De Kring voor Psychoanalyse in samenwerking met het ACF/B een studienamiddag. Tijdens deze namiddag worden nieuwe accenten en inzichten gebracht op het werk van James Ensor. Hebben alvast hun medewerking bevestigd: François Leguil, Gérard Wajcman, Yves Depelsenaire, Stéphanie Moris, …

De tentoonstelling ‘ Rose, Rose, Rose à mes yeux. James Ensor en het stilleven in België van 1830 tot 1930’ kan in de voormiddag worden bezocht. 

Argument: zie aparte folder

 

Tijdstip: zaterdag 23 maart, van 13u30 tot 18u

Locatie: De Grote Post,  Oostende

Inschrijving: meer informatie volgt via onze website, op facebook en via KringNLSnu

Klinische conversatie

Voor de negende keer organiseren de Kring en de ACF-Belgique samen een klinische conversatie in aanwezigheid van Sonia Chiriaco. Er zullen vier casussen worden besproken: twee casussen van leden van de Kring en twee van leden van de ACF-Belgique.

De teksten worden vooraf in het Nederlands verspreid, de discussie zelf zal in het Frans gevoerd worden.

 

Tijdstip: Zaterdag 27 april 2024 – 13u30 tot 18u

Locatie: NH Hotels, Boeveriestraat 2, 8000 Brugge. (Op wandelafstand van het station Brugge)

Vooraf inschrijven is nodig. Meer informatie hierover volgt via de nieuwsbrief.

WAP-avond – Iedereen is gek

Van 22 tot 25 februari 2024 vindt het tweejaarlijkse congres van de World Association of psychoanalysis (WAP) plaats. Het Bureau van de Kring organiseert een voorbereidende avond rond dit thema.

Anne Lysy en Lieve Billiet leiden het thema in.

Hoe de avond verder zal worden ingevuld, verneemt u via de nieuwsbrief.

 

Tijdstip: Donderdag 26 oktober 2023 van 20u tot 22u.

Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent

Kostprijs: 10€ / 5€ studenten -26j, vrije toegang voor leden

Interkarteldag

Het werken in kartel vormde voor Lacan het hart van een analytische school. Bij deze zetten we dus opnieuw een interkarteldag op het programma! Verschillende leden van de Kring werd gevraagd om een kartel op te starten dat zich oriënteert rond het werkthema van de NLS.  Zij zullen hun kartelproducten presenteren op de interkarteldag, waar we ook verder in dialoog zullen gaan over wat kartellen precies inhoudt. Heb je zelf interesse om een kartel op te starten en iets te presenteren op de interkarteldag, neem dan contact op met Dries Dulsster (driesdulsster@gmail.com)

 

Tijdstip: zaterdag 15 juni 2024

Locatie: Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge

Meer informatie volgt via de nieuwsbrief.

enkel voor leden van de kring

Algemene vergadering

in aanwezigheid van Daniel Roy, voorzitter van de NLS.

 

Tijdstip: zaterdag 9 maart 2024, na ‘Verknopingen’ (Nouages), van 17u tot 18u

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent


Activiteiten georganiseerd door de NLS
kartelwerking

Wat

Het kartel houdt in dat men in kleine groepjes (van 4, 5 of 6 deelnemers) samenwerkt rond teksten of gevalstudies; een plus-un heeft de taak te interveniëren wanneer het werk stokt en daagt de kartelleden uit om een kartelproduct te schrijven, nl. een individuele uitwerking van een vraag of aspect dat doorheen de lectuur en het werk binnen het kartel naar voor is gekomen.

Waarom

Het kartel is een van de drie pijlers in de vorming van de analyticus, naast de eigen analyse en de supervisie van de eigen praktijk. Het is een cruciaal instrument om de psychoanalyse te blijven ondervragen en vorm te geven. De New Lacanian School is immers geen instelling die ‘de psychoanalyse onderwijst’, maar een werkgemeenschap waar de leden verantwoordelijkheid voor dragen.

Waarover

Het thema van de congressen van de NLS of de WAP kan een uitgangspunt bieden van waaruit een kartel wordt gevormd, maar uiteraard kan men ook los daarvan in kartel samenwerken.

Dit jaar krijgt het congres van de NLS en dus het thema ‘Kliniek van de blik’ een centrale plaats in het programma. Het Bureau van de Kring nodigt dan ook iedereen uit om de voorbereiding van dat congres mee vorm te geven en dit thema in kartel uit te werken.

Er is de Lezingencyclus en er zijn de Ateliers lacaniaanse kliniek waarin we teksten rond een specifiek klinisch onderwerp lezen op basis van kartels (zie hierboven).

Er zijn ook een aantal basisteksten die onmisbaar zijn om met het thema aan de slag te gaan en die zeer geschikt zijn om in kartel te bestuderen. Dat kan bijvoorbeeld ook op de wijze van een ‘blitz-kartel’. Een voorlopig overzicht van deze aanbevolen literatuur vindt u op de website van de Kring: http://www.kring-nls.org/actuele-werkthemas.php Deze lijst zal in de loop van het werkjaar worden aangevuld, dus houd onze website in het oog!

Dit alles leidt ons naar het congres zelf, waar het werk van het hele jaar kan worden gedeeld. Tijdens de laatste congressen werd ook expliciet aandacht besteed aan het presenteren van kartelproducten. Om dit werk mee voor te bereiden organiseert de Kring een ‘Interkarteldag’, waarop elkeen een product kan brengen - meer info: zie hierboven. Daarnaast bieden we aan iedereen die graag een bijdrage wenst te leveren, in de vorm van een bijdrage aan de discussie tijdens de conversatie of tijdens de ateliers lacaniaanse kliniek, een kartelproduct dat u graag op ons congres wil brengen of in de nieuwsbrief over kartels van de NLS 4+ONE (https://www.amp-nls.org/newsletter-4one/) ruimschoots de plaats en de gelegenheid om langs te komen, te spreken, bij te dragen, te schrijven, te werken.

Hoe

Wie op zoek is naar mensen om samen een kartel op te richten, kan op de website van de Kring en op de Facebookpagina een zoekertje laten plaatsen. U richt daarvoor een mail aan Dries Dulsster, de kartelverantwoordelijke van de Kring, met vermelding van het thema waarrond u wil werken of de tekst die u samen met anderen wenst te lezen. Ook zullen we van onze nieuwsbrief KringNLSNu! gebruik maken om deze berichten te verspreiden.

De plus-un kan het kartel via de site van de NLS ‘declareren’. Zo maakt men binnen de NLS bekend waarrond er in het kartel gewerkt wordt. Declareren kan via de rubriek ‘cartels’ op de website van de NLS: http://www.amp-nls.org. Bij afronding van het kartel is het aan de plus-un om het kartel af te melden.

De plus-un kan het kartel via de site van de NLS ‘declareren’. Zo maakt men binnen de NLS bekend waarrond er in kartel gewerkt wordt. Declareren kan via de rubriek ‘cartels’ op de website van de NLS: http://www.amp-nls.org. Bij afronding van het kartel is het aan de plus-un om het kartel af te melden.

Om samenwerking in kartel over de landsgrenzen heen mogelijk te maken, heeft de NLS het digitaal kartel uitgevonden, waarbij de uitwisseling via mail, chat of videogesprek verloopt. Dit is een uitgelezen kans om mensen van overal in de NLS (beter) te leren kennen.

 

Contact en meer info: driesdulsster@gmail.com

We wensen jullie een boeiend karteljaar toe!

Congres van de NLS ‘Kliniek van de blik’

Het NLS-congres wordt dit jaar in Dublin georganiseerd.

Het argument zal worden verspreid via de nieuwsbrief en zal worden opgenomen in KringOnline.

Een uitgebreide literatuurlijst ter voorbereiding van het congres vindt u op onze website: http://www.kring-nls.org/actuele-werkthemas.php

Tijdstip: zaterdag 11 en zondag 12 mei 2024

Locatie: Dublin

 

Nouages

Op initiatief van Daniel Roy, voorzitter van de NLS, organiseert het Uitvoerend Comité van de NLS ook dit jaar het seminarie ‘Verknopingen’ (Nouages) tussen de verschillende NLS-geledingen. Deze activiteit maakt deel uit van de voorbereiding van het NLS-congres

Er zijn interventies van Daniel Roy (voorzitter van de NLS, A.M.E., werkzaam in Bordeaux), die een theoretische lezing zal brengen over een nog nader te bepalen thema, en van Eleni Koukouli (A.P., lid van de Société Hellénique, werkzaam in Palini/Griekenland) en een lid van de Kring die elk een klinische bijdrage zullen brengen.

De presentaties en discussies zullen in het Frans plaatsvinden.

 

Tijdstip: zaterdag 9 maart 2024, van 13u30 tot 17u

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent

Vraag van de School

Op zaterdag 13 januari organiseert het uitvoerend comité van de NLS een “Vraag van de School”. Dit evenement zal online plaatsvinden, met voorafgaandelijke inschrijving.

Meer informatie volgt.


Activiteiten georganiseerd door leden van de Kring ism het bureau 
Seminarie ‘Psychoanalyse en geestelijke gezondheid’

Dit jaar zal er eveneens een seminarie georganiseerd worden rond ‘Psychoanalyse en geestelijke gezondheid’. Over de kliniek en de politiek van de psychoanalyse binnen het uitgestrekte veld van de ambulante en residentiële hulpverlening.

Deze reeks avonden zullen plaatsvinden vanaf november 2023 tot juni 2024.

Titel, data en argument volgen in september.

ZADIG

La movida ZADIG (Zero Abjection Democratic International Group) is een lacaniaans politiek netwerk dat door Jacques-Alain Miller werd opgericht als antwoord op de opkomst van extremistische politieke partijen overal in Europa. Dit flexibel netwerk, dat radicaal gedecentraliseerd is, streeft naar een aanwezigheid van de psychoanalyse in het politieke veld. Het belangrijkste principe dat het oriënteert is de afstand tot het meesterdiscours. Het gaat er dus niet om een politieke partij op te richten vanuit de psychoanalyse, wel om het dodelijke genot van de gangbare vertogen aan het licht te brengen en er een ander discours dat “de-massifiërend” en de-segregerend is, tegenover te plaatsen. De initiatieven van ZADIG zijn regionaal, nationaal of internationaal en kunnen zowel lang op voorhand gepland zijn, als kort op de bal spelen. Zodra er een nieuwe actie op til is, verneemt u het via KringNLSNu!

 

Andere interessante initiatieven
 

We willen ook wijzen op volgende initiatieven, die erop gericht zijn een inleiding te geven in de lacaniaanse psychoanalyse en die een breed publiek willen bereiken.

 

De Oor-Zaak vzw organiseert inleidende voordrachten voor een breed geïnteresseerd publiek, met als inhoudelijke oriëntatie de freudiaanse en lacaniaanse ethiek, theorie, praktijk en de actuele studie hiervan binnen het onderwijs van Jacques-Alain Miller en de scholen van de NLS en de WAP. Voor meer info: http://www.deoorzaak.org/

Tijdstip: 6 donderdagavonden, 19 oktober 2023, 16 november 2023, 25 januari 2024, 28 maart 2024, 25 april 2024, 30 mei 2024  telkens om 20u30

Locatie: Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge

 

Work in Progress vzw, een psychoanalytisch georiënteerd initiatief voor ondersteund wonen, is een initiatief om de psychoanalyse in freudiaans-lacaniaans perspectief beter bekend te maken bij een ruimer publiek. Elk jaar organiseren zij een lezingencyclus.

Voor meer info: https://www.facebook.com/VZWWorkInProgress/ of www.Wipvzw.org

Tijdstip: 9 november 2023, 22 februari 2024, 25 mei 2024

Locatie: PC De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke

 

Section Clinique Bruxelles, de Franstalige tegenhanger van het PPaK-Gent, organiseert inleidende lezingen in de psychoanalyse. Het volledige programma van de ACF-Belgique vindt u op http://www.ch-freudien-be.org/

 


Evenementen in het ‘freudiaanse veld’ en elders in de WAP

53e Journées de l’ECF

‘Interpréter, scander, ponctuer, couper’

https://journees.causefreudienne.org/

Tijdstip: zaterdag 18 - zondag 19 november 2023

Locatie: Parijs en online

 

Question d’École ECF

Tijdstip: zaterdag 3 februari 2024

Locatie: Parijs en online

 

Colloque Uforca

www.lacan-universite.fr

Tijdstip: informatie volgt

Locatie: Parijs en online

 

Conférences du Champ freudien à Bruxelles:

Tijdstip: drie zaterdagen om 15u

30 september 2023, 20 januari 2024, 16 maart 2024

Locatie: Brussel

 

WAP congres

Tijdstip: donderdag 22  – zondag 25 februari 2024

Locatie: online

Volg ons op

#