Statuten
De hierna genoemde personen
 • Billiet Godelieve, J. Heremansstraat 5, 9000 Gent
 • Demuynck Joost, Grote Thems, 8490 Varsenare
 • Jonckheere Lieven, Sint-Martensstraat 1, 9000 Gent
 • Lysy Anneke, Square Vergote 51, 1030 Brussel
 • Stevens Alexandre, Square Vergote 51, 1030 Brussel
zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten waarvan de statuten als volgt werden bepaald:

Naam, maatschappelijke zetel, doel
De Kring voor Psychoanalyse is een "Geaffilieerde Vereniging" van de New Lacanian School/Nouvelle École Lacanienne (NLS), een school die opgericht is in het kader van de Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), en ingeschreven is in Parijs onder de Wet van 1901. De Kring heeft als doelstelling het verwezenlijken van de doeleinden van de AMP en de NLS in Vlaanderen en in Nederland en het scheppen van werkverbanden met de andere Geaffilieerde Verenigingen in Europa.
De titel van "Geaffilieerde Vereniging" van de NLS is gedefinieerd in de statuten van de NLS.
De Kring zal erover waken conform de statutaire eisen van de NLS te handelen teneinde het recht op gebruik van de naam en de afkorting te behouden.
Artikel 1: De vereniging draagt de naam "Kring voor Psychoanalyse van de NLS" en wordt hierna "Kring" genoemd.

Artikel 2: De maatschappelijke zetel van de VZW is gevestigd te 1000 Brussel, De Facqzstraat 16, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel. De zetel kan bij beslissing van de Algemene Vergadering in België worden verplaatst.

Artikel 3: De vereniging heeft als doel:
 • de bevordering van de uitwerking en de overdracht van de psychoanalyse in Vlaanderen en in Nederland, overeenkomstig de doelstellingen van de AMP en de NLS
 • het handelen door middel van seminaries, lezingen, werkgroepen (kartels, laboratoria,...), onderwijs, publicaties, enz.
 • zij mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel
Leden
Artikel 4: De vereniging is samengesteld uit de werkelijke leden, waarvan het aantal niet minder mag bedragen dan vier, uit de toegetreden leden en uit de ereleden.

Artikel 5: De werkelijke leden zijn diegenen die bij huidige akte verschenen zijn, de Nederlandstalige leden van de NLS die een schriftelijke aanvraag richten tot de voorzitter van de Raad van Bestuur, de ereleden en de leden in functie van het Uitvoerend Comité van de NLS. De ereleden worden door de Raad van Bestuur benoemd.De toegetreden leden zijn diegenen die, tot op heden, ingeschreven waren bij
de Kring en die in orde zijn met de betaling van hun bijdragen. Iedere natuurlijke persoon die toegetreden lid wil worden, richt een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag tot de voorzitter van de Raad van bestuur. Na gesprekken met de kandidaat, zal de Raad al dan niet tot de aanvaarding overgaan.Tegen de beslissingen van de Raad kan geen beroep worden ingesteld. De leden verbinden zich ertoe geen onbehoorlijk gebruik te maken van de naam Kring en haar reputatie niet te schaden, evenals hartelijke professionele verhoudingen te behouden zowel onderling als met de andere collega's van de NLS en de AMP.

Artikel 6: Elk lid is vrij uit de vereniging te treden door zijn schriftelijk ontslag te richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Wordt geacht ontslag te nemen, elk lid dat de bijdrage die hij verschuldigd is
niet betaalt binnen de maand na de herinnering die hem per aangetekende brief werd verstuurd.De uitsluiting van een lid kan slechts worden uitgesproken bij beslissing van de Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of de vertegenwoordigde leden.

Artikel 7: De werkelijke leden en de toegetreden leden zijn gehouden een jaarlijkse bijdrage te betalen waarvan het bedrag jaarlijks door de Raad van Bestuur zal worden vastgelegd en dat niet meer dan 1.000 EUR zal bedragen.De ereleden en de dienstdoende leden van het Uitvoerend Comité van de NLS zijn vrijgesteld van bijdragen. De werkelijke leden dienen bovendien hun bijdragen aan de NLS en aan de AMP te voldoen teneinde hun hoedanigheid als werkelijk lid van de Kring te behouden.Artikel 8: De leden van de Kring kunnen lid worden van de NLS en de AMP volgens de modaliteiten vastgesteld in de statuten van de NLS en van de AMP.Artikel 9: Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen of rechthebbenden van het overleden lid, hebben geen enkel recht op het sociaal fonds. Deze kunnen noch een overzicht, noch de overlegging van de rekening, noch verzegelingen, noch inventarissen, noch de terugbetaling van de gestorte bijdragen eisen.
algemene vergadering
Artikel 10: De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkelijke leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of de door hem aangeduide bestuurder. De toegetreden leden worden erop uitgenodigd en geraadpleegd; ze hebben geen stemrecht bij beslissingen.

Artikel 11: De Algemene Vergadering heeft de volgende bevoegdheden:
 • de wijziging van de statuten
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders en, eventueel, van de commissarissen
 • de jaarlijkse goedkeuring van de begroting en van de rekening
 • de ontbinding van de vereniging
 • de toestemming geven aan de Raad van Bestuur zijn machten aan een derde te delegeren
 • de beslissing over de bestemming van de goederen bij ontbinding van de vereniging
 • de stemming van de kwijting van de bestuurders en de commissarissen.
Alles wat niet onder de bevoegdheden van de Algemene Vergadering valt, behoort tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur.

Artikel 12: Alle leden worden tenminste éénmaal per jaar opgeroepen tot de gewone Algemene Vergadering tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. De Algemene Vergadering wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur bijeengeroepen, per gewone brief of per elektronische briefwisseling tenminste acht werkdagen vóór de vergadering. De uitnodiging dient de datum, de plaats en de agenda te vermelden.

Artikel 13: De Algemene Vergadering dient bijeengeroepen te worden door de Raad van Bestuur wanneer 1/5 van de werkelijke leden daartoe een schriftelijk verzoek hebben gericht en eveneens wanneer de voorzitter het noodzakelijk acht. Tevens dient elk door 1/20 van de werkelijke leden ondertekend voorstel op de agenda van de volgende Algemene Vergadering geplaatst te worden.Artikel 14: Alle werkelijke leden hebben een gelijk stemrecht op de Algemene Vergadering. Elk werkelijk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander werkelijk lid mits schriftelijke volmacht. Elk werkelijk lid kan ten hoogste twee volmachten hebben.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de wet of deze statuten dit anders voorzien. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger doorslaggevend zijn.Een wijziging van de statuten dient gestemd te worden bij meerderheid van 2/3 en bij een quorum van 2/3 van de werkelijke leden, die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval dit quorum niet bereikt is, dient de voorzitter een tweede Algemene Vergadering bijeen te roepen ten minste 15 dagen volgend op de eerste vergadering; deze tweede Algemene Vergadering kan beslissingen nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden. Indien de wijziging betrekking heeft op het maatschappelijk doel van de VZW of ingeval van ontbinding, vereist de beslissing een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden.

Artikel 15: De oproepingen en notulen, waarin de beslissingen van de Algemene Vergadering worden ingeschreven, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of een andere bestuurder. Deze worden bewaard in een register op de zetel van de vereniging en kunnen er worden ingezien door alle leden en door derden wanneer zij de reden ervan verantwoorden en deze door de Raad van Bestuur aanvaard wordt.
raad van bestuur
Artikel 16: De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit vier leden, benoemd en afzetbaar door de Algemene Vergadering. De Raad beraadslaagt geldig wanneer de helft van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd wordt.

Artikel 17: De duur van het mandaat wordt bepaald op twee jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De kandidaten stellen zich voor per groep van vier, en hun respectieve functie wordt op het ogenblik van de kandidaatstelling bepaald.

Artikel 18: De Raad duidt onder zijn leden een voorzitter aan, een vice-voorzitter verantwoordelijk voor de kartels en de uitwisselingen, een secretaris en een penningmeester, die als bureau optreden, belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. Elke bestuurder mag afzonderlijk handelen voor de daden van dagelijks bestuur. De voorzitter dient lid te zijn van de NLS, evenals een tweede lid van de Raad van Bestuur; hoogstens twee leden kunnen verkozen worden onder de toegetreden leden.

Artikel 19: De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als nodig wordt geacht. De Raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of op vraag van ten minste twee bestuurders. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de Raad voorgezeten door de door hem aangeduide bestuurder.

Artikel 20: De beslissingen van de Raad van Bestuur worden bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomen. Een lid mag niet meer dan één volmacht bezitten. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 21: De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de vereniging. Hij kan onder andere, zonder dat deze opsomming limitatief is, alle akten en contracten opstellen en verlijden, alle bankrekeningen openen en beheren, alle dadingen sluiten en schikkingen treffen, alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen of verkopen, hypotheken vestigen, leningen aangaan, huurcontracten sluiten, alle giften, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden, afzien van alle rechten, de vereniging in rechte vertegenwoordigen, zowel als verweerder
als eiser. Hij kan ook het personeel van de vereniging benoemen en afzetten.

Artikel 22: De Raad van Bestuur heeft tot taak de statutaire verhoudingen tussen de NLS en AMP te doen respecteren. Hij zal een reglement van inwendige orde van de Kring opstellen. 

Artikel 23: De Raad van Bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur van de vereniging toevertrouwen aan één van zijn leden of aan een groep van zijn leden. Hij mag ook, voor sommige opdrachten, één of meerdere leden mandateren.

Artikel 24: De handelingen die de vereniging verbinden, andere dan het dagelijks bestuur, worden, behalve in geval van een bijzondere volmacht van de Raad, door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders ondertekend, die hun bevoegdheden niet hoeven aan te tonen ten opzichte van derden.

Artikel 25: De bestuurders gaan, uit hoofde van hun functie, geen enkele persoonlijke verbintenis aan en zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat, dat zij kosteloos uitoefenen.

Artikel 26: Elke bestuurder heeft het recht ontslag te nemen door een brief te richten aan de voorzitter. Hij is gehouden zijn functies te vervullen gedurende de tijd die nodig is om voor zijn vervanging te zorgen.
diverse bepalingen
Artikel 27: Het boekjaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus. Bij wijze van uitzondering, start het eerste boekjaar vanaf vandaag om te eindigen op 31 augustus 2005.

Artikel 28: De Algemene Vergadering kan één of twee commissarissen aanduiden, benoemd voor twee jaar en herbenoembaar, belast met de controle van de rekeningen van de vereniging en met het voorleggen aan haar van een verslag.

Artikel 29: Ingeval van vrijwillige ontbinding van de vereniging, zal de Algemene Vergadering één of twee vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheden bepalen en de bestemming aanwijzen die aan het netto-vermogen van de vereniging gegeven moet worden. Deze bestemming zal verplicht ten gunste van een vereniging met gelijkaardig doel dienen te gebeuren.
 
Brussel, 22 oktober 2005
Billiet Godelieve, Demuynck Joost, Jonckheere Lieven, Lysy Anneke, Stevens Alexandre

Volg ons op

#